Other options

MARPOL products

 

      Nonwoven

        Baloon flight

Polishing antique items

            Facebook

             Partners

GDPR

Informování o zpracování osobních údajů

1. Totožnost správce, včetně jeho kontaktních údajů, prohlášení o zpracování údajů

2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování

3. Další příjemci osobních údajů

4. Doba uložení osobních údajů

5. Práva subjektů údajů

 

1. SPRÁVCE:

Správcem osobních údajů je:

Firma Micron Plus s.r.o., se sídlem Rybářská 29, 664 91 Ivančice.

IČO: 25549936, DIČ: CZ25549936 (dále jen „Správce“).

Kontaktní údaje Správce jsou:

Tel.: +420 515 532 850 E-mail: info@micronplus.cz

Web: www.micronplus.cz

Adresa sídla, provozovny a prodejny:

Rybářská 29, 664 91 Ivančice

Správce prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje zpracovává v souladu s platnou a účinnou legislativou, zejména pak v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, příp. zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

2. DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje subjektů jsou ze strany Správce shromažďovány za účelem plnění smlouvy, která je uzavřena mezi Správcem a subjektem údajů, a to především v rámci provozu e-shopu www.micronplus.cz. Jedná se o kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej a nákup výrobků a zboží ze strany zákazníků. Osobní údaje jsou ze strany Správce zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu tak, aby zabezpečily řádnou identifikaci smluvní strany (v souladu s příslušnými ustanovením občanského zákoníku) a hladký průběh splnění smlouvy. Zpravidla se v souvislosti s uzavřením smlouvy shromažďuje: jméno, příjmení, adresa, telefon, emailová adresa. V závislosti na vybraných platebních variantách mohou být ze strany Správce požadovány ještě další údaje související s plněním smlouvy co do způsobu úhrady kupní ceny (způsob úhrady si volí subjekt údajů sám). Zákonný důvod pro zpracování údajů, které Subjekty Správci takto poskytli, je upraven v článku 6 odst. 1 písm b) GDPR.

V případě, že by Správce chtěl údaje subjektů využít i k jiným účelům, než pro které je shromáždil, bude subjekt údajů žádat o udělení písemného souhlasu se zpracováním takových informací. V takovém případě subjektu bude jasně a srozumitelně vysvětleno (a v písemném návrhu souhlasu uvedeno), pro jaké účely Správce jeho údaje chce shromáždit, přičemž souhlas subjektu, či případný nesouhlas s poskytnutím údajů, nebude mít žádný vliv na poskytnutí či neposkytnutí služby. Takto udělený souhlas může subjekt kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost údajů shromážděných před jeho odvoláním.

V případě vzniku smluvního vztahu, zasílá Správce svým zákazníkům obchodní sdělení související s nabízenými výrobky, příp. službami z důvodu realizace svých oprávněných zájmů v podobě omezeného přímého marketingu. V takovém případě nemusí Správce požadovat po svých zákaznících souhlas, nicméně umožňuje jim, aby odběr takových novinek odhlásili, případně vznesli námitku proti takovému zpracování.

 

3. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMÁŽDĚNÝCH SPRÁVCEM

Správce neposkytuje shromážděné údaje žádným jiným subjektům (vyjma plnění zákonných povinností) a vyjma následujících subjektů, které se podílejí na plnění smlouvy, která je právním titulem zpracování osobních údajů:

  • osoby podílející se na dodání zboží, služeb, realizaci plateb (přepravce, provozovatel platební brány atd.)
  • osoby zajišťující technický provoz e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu (např. tvůrci a správci webových stránek)
  • osoby zajišťující marketingové služby v rámci struktury správce

Pokud jsou osobní údaje zpracovávané ze strany Správce předávány dalším osobám, je vždy ze strany Správce zajištěno, aby byly ze strany zpracovatelů dodržovány veškeré zásady platné a účinné právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů, a to minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ochranu poskytuje sám Správce. Správce zpracovávané osobní údaje zabezpečuje v maximální možné míře proti jejich zneužití, poškození či ztrátě. Nemá v úmyslu předat informace o subjektech údajů ani do třetí země, ani mezinárodní organizaci.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou údaje subjektů uloženy u Správce, je shodná s dobou, po kterou budou mezi smluvními stranami trvat práva a povinnosti založené smlouvou, která je zákonným titulem pro shromáždění osobních údajů (zpravidla minimálně po dobu trvání záruky ze smlouvy). V případě, že Správce zpracovává údaje na základě uděleného souhlasu, budou takové údaje uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu. V případě, že Správce údaje (příp. pouze jejich část) zpracovává za účelem plnění svých zákonných povinností, bude se doba uložení řídit zákonem. Jakmile pomine doba, po kterou je Správce oprávněn (na základě jakéhokoli důvodu) údaje zpracovávat, údaje zlikviduje.

 

5. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ GDPR

garantuje, že subjekt údajů má v kterýkoli okamžik zpracování jeho osobních údajů, následující práva:

a) Právo na přístup k informacím (o shromážděných a zpracovaných osobních údajích). Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Správce poskytne subjektu údajů na vyžádání kopii zpracovávaných údajů, a to jak v papírové, tak elektronické formě.

b) Právo na opravu – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají; s přihlédnutím k účelu zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů.

c) Právo na výmaz (právo být zapomenut) – subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud osobní údaje nejsou již potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, subjekt údajů odvolá svůj souhlas, subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie.

d) Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití, správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování.

e) Právo na přenositelnost údajů – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f) Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů – subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájme nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

g) Právo kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním.

h) Právo obrátit se v pochybnostech na Úřad pro ochranu osobních údajů, který vykonává dozor nad dodržováním platné a účinné legislativy týkající se ochrany osobních údajů. Subjekt údajů může adresovat veškeré své přípisy týkající se uplatnění práv subjektu údajů na kterýkoli kontaktní údaj uvedený v tomto dokumentu.


Tento e-shop využívá cookies a bez jejich použití není schopen fungovat. Nesouhlasím s použitím cookies na tomto e-shopu (zobrazí se prázdná stránka).